Thuyết giảng kinh luận - Hòa Thượng Thích Duy Lực

Thứ tư - 14/03/2018 09:35

thuyết giảng kinh luận

thuyết giảng kinh luận
Quyển sách này đặt tên là Thuyết Giảng Kinh Luận, do chúng tôi góp nhặt lại những lời của Hòa thượng Duy Lực giảng các kinh luận: Kinh Kim Cang, kinh Phạm Võng, phẩm Phổ Môn, phẩm Bát Nhã, phần đầu kinh Viên Giác, vài phẩm Trung Quán Luận, Yếu Chỉ Trung Quán Luận.
 
Hòa Thượng Thích Duy Lực
THUYẾT GIẢNG KINH LUẬN
--o0o--


LỜI NÓI ĐẦU
 
Quyển sách này đặt tên là Thuyết Giảng Kinh Luận, do chúng tôi góp nhặt lại những lời của Hòa thượng Duy Lực giảng các kinh luận: Kinh Kim Cang, kinh Phạm Võng, phẩm Phổ Môn, phẩm Bát Nhã, phần đầu kinh Viên Giác, vài phẩm Trung Quán Luận, Yếu Chỉ Trung Quán Luận. Tất cả lời giảng của Hòa thượng vì mục đích để cho mọi người đầy đủ niềm tin tự tâm là Phật sẵn có, y theo Phật dạy có pháp gián tiếp và có pháp trực tiếp mà thực hành, để hiện ra cái dụng không giới hạn không gian, thời gian, số lượng. Băng giảng chỉ có bao nhiêu ấy, chúng tôi đành phải chép bấy nhiêu, để giúp cho người tu học giác ngộ được dễ dàng. Việc làm này không khỏi sai sót, xin các vị độc giả biết chỉ giáo cho.
 
Người thực hiện: Thích Đồng Thường.

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

-Lời Nói Đầu.
-Mục Lục Tổng Quát.
-Mục Lục Chi Tiết.
01. Kinh Kim Cang.
02. Kinh Phạm Võng.
03. Phẩm Phổ Môn.
04. Kinh Viên Giác.
05. Phẩm Bát Nhã.
06. Trung Quán Luận.
07. Yếu Chỉ Trung Quán.

MỤC LỤC CHI TIẾT

01. Kinh Kim Cang:

-Giải thích đề kinh.
-Pháp hội nhân do.
-Thiện hiện khởi thỉnh.
-Đại thừa chánh tông.
-Diệu hạnh vô trụ.
-Như lý thật kiến.
-Chánh tín hy hữu.
-Vô đắc sở thuyết.
-Y pháp xuất sanh.
-Nhất tướng vô tướng.
-Trang nghiêm Tịnh Độ.
-Vô vi phước thắng.
-Tôn trọng chánh giáo.
-Như pháp thọ trì.
-Ly tướng tịch diệt.
-Trì kinh công đức.
-Năng tịnh nghiệp chướng.
-Cứu kính vô ngã.
-Nhất thể đồng quán.
-Pháp giới thông hóa.
-Ly sắc ly tướng.
-Phi thuyết sở thuyết.
-Vô pháp khả đắc.
-Tịnh tâm hành thiện.
-Phước trí vô tỷ.
-Hóa vô sở hóa.
-Pháp thân phi tướng.
-Vô đoạn vô diệt.
-Bất thọ bất tham.
-Oai nghi tịch tịnh.
-Nhất hợp tướng lý.
-Tri kiến bất sanh.
-Ứng hóa phi chơn.
-Nghĩa 3 câu là 1 trong 4 câu?
-Vô vi lẫn hữu vi.
- Ứng dụng của kinh Kim Cang.
- Nói câu thoại đầu là sở tham.
- 4 câu kệ đó ở trong bài kệ nào?
- Thế nào im lặng không tư tưởng?

02. Kinh Phạm Võng

-Giới Thanh Văn và giới Bồ Tát

*10 giới trọng:

1. Giới sát sanh.
2. Giới trộm cướp.
3. Giới dâm.
4. Giới vọng.
5. Giới bán rượu.
6. Giới rao lỗi của tứ chúng.
7. Giới tự khen mình chê người.
8. Giới bỏn sẻn thêm mắng đuổi.
9. Giới giận hờn không nguôi.
10. Giới hủy báng Tam bảo.
- Sao chưa thọ Bồ Tát không được nghe?

*48 điều khinh:

1. Giới không kính thầy bạn.
2. Giới uống rượu.
3. Giới ăn thịt.
4. Giới ăn ngũ tân.
5. Giới không dạy người sám tội.
6. Giới không cúng dường thỉnh pháp.
7. Giới không đi nghe pháp.
8. Giới có tâm trái bỏ Đại thừa.
9. Giới không khán bệnh.
10. Giới chứa khí cụ sát sanh.
11. Giới đi sứ.
12. Giới buôn bán phi pháp.
13. Giới hủy báng.
14. Giới phóng hỏa.
15. Giới dạy giáo lý ngoài Đại thừa.
16. Giới vì lợi mà giảng pháp lộn lạo.
17. Giới cậy thế lực quyên tởi.
18. Giới không thông làm thầy truyền giới.
19. Giới lưỡng thiệt.
20. Giới không phóng sanh.
21. Giới đem sân báo sân.
22. Giới kêu mạng không thỉnh pháp.
- Được truyền giới cho người chết không?
- Truyền giới Bồ Tát cần đủ chúng không?
23. Giới khinh ngạo không tận tâm.
24. Giới không học tập Đại thừa.
25. Giới tri chúng vụng về.
26. Giới riêng thọ lợi dưỡng.
27. Giới thọ biệt thỉnh.
28. Giới biệt thỉnh Tăng.
29. Giới tà mạng nuôi sống.
30. Giới quản lý cho bạch y.
31. Giới không mua chuộc.
32. Giới tổn hại chúng sanh.
33. Giới tà nghiệp giác quán.
34. Giới tạm bỏ bồ đề tâm.
35. Giới không phát nguyện.
36. Giới không phát thệ.
37. Giới vào chỗ hiểm nạn.
38. Giới trái thứ tự tôn ty.
39. Giới không tu phước huệ.
40. Giới không bình đẳng truyền giới.
41. Giới vì lợi làm thầy.
42. Giới vì người ác giảng giới.
43. Giới có mống tâm phạm giới.
44. Giới không cúng dường kinh luật.
45. Giới không giáo hóa chúng sanh.
46. Giới thuyết không đúng chánh pháp.
47. Giới chế hạn phi pháp.
48. Giới phá diệt Phật pháp.
- Tạo nhân duyên cho họ ăn cắp thêm.
-Tổng kết.

03. Phẩm Phổ Môn.

- Giải thích đề kinh.
- Dao Tần Pháp Sư Cưu Ma La Thập.
- Tại sao gọi là Tam Tạng Pháp Sư?
- Nhân duyên gì gọi là Quán Thế Âm?
- Xưng danh hiệu này đều được thoát khỏi.
- Đại Bồ Tát sức oai thần cao lớn.
- Thọ trì danh hiệu.
- Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí.
- Vô Tận Ý nói kệ hỏi Phật.4
- Nói kệ đáp Vô Tận Ý.
- Trì Địa Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy.
- Các vị bị tan nát rất thê thảm, tại sao?

04. Kinh Viên Giác.

- Giải thích đề kinh.
- Tôi nghe nhu vầy.
- Hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ.
- Đồng dự pháp hội bình đẳng của Như Lai.
- Cầu pháp đại thừa chẳng đọa tà kiến.
- Dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo.
- Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi.
- Vô minh này chẳng có thật thể.
- Thế Tôn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ.
- Muốn có Viên Giác phải nhập tam muội.
- Tam muội - Ba la mật.
- Xác định lại chánh định.
- Nghe Viên Giác - Kiến tánh và A La Hán.
- Thế nào phá trùng quan còn chút ghi nhớ?
- A Nan nhập định chứng A La Hán.
- Phàm phu kiến tánh có thần thông không.

05. Phẩm Bát Nhã Kinh Pháp Bảo Đàn.

- Vi Sử Quân xin giảng.
- Trí Bát Nhã đều từ tự tánh mà sanh.
- Pháp môn này từ Bát Nhã mà sanh.
- Trong ngoài chẳng trụ đi lại tự do.
- Kệ vô tướng tụng.
- Nghiệp chướng nặng, ngộ lý chơn không.
- Biết vọng huyễn là quán chiếu Bát Nhã.
- Trí đẩy tâm thức - Giai đoạn Bát Nhã.
- Quán chiếu Giáo môn - Đọc kinh ngộ đạo.
- Khuê Phong chủ trương biết vọng là tu.
- Hết vọng tưởng là kiến tánh.
- Tiền niệm bất sanh tức tâm.
- Tham thoại đầu, trù yếm có được không?
- Thế nào là 5 nhà 7 tông.
- Theo âm thanh liền cắt - Biết không theo.
- 3 phải là tiệm thứ không.
- Làm việc gì thì biết việc đó.
- Nhập Như Lai thiền - Buộc niệm chú.
- Hoằng Tán sớ giải luật tiểu.
- A La Hán - Đầu sào 100 thước.
- Giác 100% thì Phật hoàn toàn.
- Cái giác - Kiến giải - Tâm bình.
- Sơ, trung, hậu thiện dương.
- Thế nào là tông chỉ Tịnh Độ?
- Thế nào là tham Tổ Sư thiền?

06. Trung Quán Luận.

- Phẩm nhân duyên.
- Phẩm khứ lai.
- Không phải 1 cũng không phải 2.5
- Xa lìa điên đảo chứng Niết Bàn.
- Giảng bài kệ nói về nghiệp.
- Phẩm Quán Thời.
- Không sanh là không có lời nói.
- Phẩm Quán Chúng Sanh.
- Không thật lấy gì tu đến nhất như.
- Nhân quả chưa tạo, vậy nó là cái gì?
- Bất liễu nghĩa và liễu nghĩa.
- Giữ chánh niệm vào việc đó.
- Không biết ngon khác gì vô tri.
- Suy nghĩ lung tung làm khổ sở.
-Lập ra pháp môn tu giải thoát.
-Ngoại đạo hỏi Phật: Ngài tu pháp môn gì?

07. Yếu Chỉ Trung Quán Luận.

- Lời nói đầu.
- Phẩm thứ nhất.
- Tự tánh và ngã khác nhau như thế nào?
- Phẩm thứ ba.
- Nhìn của Thiền tông - Phẩm thứ tư.
- Phẩm thứ sáu.
- Phẩm thứ bảy.
- Thế nào là tham Tổ Sư thiền?
- Mới tham thiền, nếu vô thường đến?
--------------------------------------------------
Quý vị đọc tiếp bằng cách nhấn nút "Xem trước" màu xanh phía dưới bài viết hoặc tải "File đính kèm" về máy đọc

Người đăng bài viết: Vũ Văn Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây